چفیه فلسطینی بر گردن کورش هخامنشی


هزاران شرم بر ما باد که چنین روزهایی را می بینیم و دم فرو بستیم که مردکی بدین فرو مایگی این چنین با تاریخ سرزمین مان بازی کند.

هیچ نظری موجود نیست: