شیوا نظر آهاری آزاد شد.

طبق خبری که از دوستان از ایران به دست من رسید ساعتی پیش شیوا از زندان آزاد شده است.

هیچ نظری موجود نیست: