اقدام حیله گرانه کیهان


روزنامه کیهان در شماره روز پنجشنبه خود با تیتری بزرگ " قدس شریف ما می آییم" در واقع با فرار به جلو واهمه خود را نسبت به برگزاری تظاهرات در این روز نشان داده است. همچنین این روزنامه با چاپ عکس بزرگی که پرچم سبزی در آن دیده می شود می خواهد پیشاپیش نماد های سبز برای تظاهرات روز جمعه را به نفع خود و کودتاچیان مصادره نماید و با مغلطه کردن  رنگ سبز را از انحصارجنبش سبز خارج سازد. 

هیچ نظری موجود نیست: