آقای رفسنجانی؛ صبح شما بخیر!

در این نه ماه که از شروع جنبش اعتراضی در ایران می گذرد هاشمی رفسنجانی چه از جانب جنبش اعتراضی چه از طرف مخالفان او و حرکت های مردمی تحت فشار بوده است که کفه ترازو را به نفع جریان مقابل سنگین تر کند. چه امیدها با یک اشاره او در نماز جمعه معروف در دل مردم معترض زنده می شد و چه زود با یک لبخند او به حاکمیت مورد سرزنش و لعن و نفرین جریان معترض قرار می گرفت. اما حکایت او و جنبش سبز همچنان باقی است. طیف میانه رو جنبش به تاثیر او و نیاز جنبش به حضور یک مهره پرقدرتی چون هاشمی در حاکمیت تاکید دارد و تلاش دارد با تمام دلخوری های دوجانبه ای که از دوران اصلاحات به یادگار مانده قبای سبز بر قامتش بیاندازد. از طرفی بخشی دیگر بر طبل عدم صلاحیت او برای رهبری یا حضور در جریان معترض می کوبد چرا که او را یکی کارگردان های اصلی تمام آنچه در این سه دهه گذشته است می دانند و هنوز از درد زخم هایی که بر پیکر آزاده خواهی در دوران او رفته می نالند. جریان سبز منتقد هاشمی گلایه های بسیار دارد و او را غیرقابل اطمینان می داند اما صد توبه با یک کرشمه او می شکند وآخرین آن این که به نقل از که یک منبع آگاه نزدیک به هاشمی رفسنجانی " آقای رفسنجانی برای مراسم روز جمهوری اسلامی نیز خواستار راهپیمائی های مشابه و گستردۀ مردم بودند ولی بدلیل وجود تعطیلات و برخی مسائل آنرا در موقعیت فعلی علنی نکرده اند. " .
آقای رفسنجانی مگر تمام این نه ماه را از شما گرفته بودند که شما در تعطیلات نوروز برای جنبش سبز برنامه ریزی می کنید و دلیل علنی نکردن این خواسته خود را تعطیلات و برخی مسائل عنوان می کنید؟ چرا این برنامه را در پیام نوروزی همین چند روز پیش خود بیان نکردید؟ آقای هاشمی دوران پرده پوشی و پیغام پسغام خیلی وقت است که تمام شده است. جنبش سبز تا حالا حرکت های اعتراضی خود را بارها با شکوه تمام و برنامه ریزی دقیق به رخ حریف کشیده است و در عجبم که چگونه حالا در دل تعطیلات نوروزی از خواب ناز برخاسته اید و با پیغام های غیر مستقیم می خواهید برای جنبش برنامه ریزی کنید؟ آقای رفسنجانی صبح شما بخیر!

هیچ نظری موجود نیست: