لزوم واکنش سریع و قاطع به اعدام های اخیر


حکومت کودتایی ایران با اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی که از فروردین هشتاد و هشت در زندان بودند سعی در مهار گسترده شدن اعتراضات مردمی در روز بیست و دوم بهمن را دارد. واکنش قاطع و سریع از جانب بدنه جنبش سبز، شخصیت ها و همچنین جامعه مجازی می تواند از پیشروی حکومت کودتا در این آدم کشی ها جلوگیری کند. به خونخواهی از این دو شهید جنبش با هر مرام و مسلکی که بودند به پا خیزیم. سکوت و بی تفاوتی می تواند در این مقطع حساس زمانی به نفع حکومت کودتا تمام شود. دولت کودتا سعی دارد با منافق خواندن و بر چسب مجاهد و سلطنت طلب زدن به این دو شهید میان جنبش تفرقه ایجاد کند. جنبش سبز بارها نشان داده است که فارغ از این گونه دسته بندی ها و جریانات از تمامیت خود دفاع کرده است. در سایت بالاترین فراخوانی برای موضع گیری و واکنش سریع و قاطع به این اقدام غیر انسانی حکومت خودکامه ایران داده ام که می توانید با پیشنهاد های خود و تبادل نظر به یک نقطه مشترک برسیم.

هیچ نظری موجود نیست: