سروده ای تقدیم به محمد حسن روزی طلب ( سردبیر سیاسی روزنامه ایران و حمله کننده به مهدی کروبی)

بهر "طلب روزی" شد سوی کتابستان

کز هم بدرد قلبی، چون روبَه زاغستان

"ممّد حسن" اما شد در حین عمل رسوا

باشد که شود کونش، چون فرش بهارستان*بی نام

* بر اساس تواریخ موجود، پس از حملهٔ تازیان مسلمان به تیسفون، فرش بهارستان پاره شد